Gradueerimine

NÕUDED

Gradueerimine Gradueerimine peab olema avalik ning avatud kõigile kandidaatidele, kes vastavad käesoleva korraga sätestatud nõuetele. Gradueerimisest peab teatama vähemalt kaks nädalat ette, ning info peab olema kandidaatidele vabalt kättesaadav.Gradueerimisi püütakse korraldada algkursuste lõppedes ning üheskoos suuremate laagrite ja/või võistlustega

 

Hindamiskomisjon Madalamate kyu-tasemete (6. ja 5. kyu) hindamiskomisjonis peab olema vähemalt kolm hindajat. Vähemalt üks komisjoni liige peab olema 1. dan või kõrgem.Kõrgemate kyu-tasemete (4. kuni 1. kyu) hindamiskomisjonis peab olema kas kolm või viis hindajat. Vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget peavad olema dan-tasemel, neist vähemalt ühel peab olema vähemalt 3. dan. 1. kyu eksamit hindava komisjoni liikmete madalaim lubatud vööarv on 2. dan.

Kõik hindamiskomisjoni liikmed peavad olema vähemalt kaks vööastet kõrgemal tasemel, kui on eksamil taodeldav kõrgeim vööarv.

Kandidaadid Alates 5. kyu-st peab gradueeridasoovija (kandidaat) olema Tallinna Kendoklubi liige. Gradueerimisele pääsemiseks peab kandidaat olema tasunud klubi jooksva aasta liikmemaksu. Muu Rahvusvahelise Kendoföderatsiooni (IKF) liikmesklubi liikmeid võidakse lubada gradueerimisele juhul, kui kandidaat esitab oma maa Kendoliidu vastava loa.
Ajalimiidid Juhul kui kandidaat on arenenud erakordselt kiirelt, tuleb kaaluda kandidaadi võimalust liikuda järgmisele vöö-tasemele enne vastava nõutud ajavahemiku möödumist. Juhul kui kandidaat on järjepidevalt harjutanud, kuid ei ole mingil põhjusel varem gradueerinud, peaks hindamiskomisjon andma kandidaadile sellise vöö-arvu, mis vastaks kandidaadi tasemele. Hüppega gradueerimist peaks sellisel juhul hindamiskomisjonile soovitama kandidaadi õpetaja. Hindamiskomisjon võib nähtu põhjal ka ise määrata kõrgema kyu-taseme, kui see mida kandidaat sooritama tuli.Hüppega gradueerimise puhul peab hindamiskomisjon olema pädev e. täitma komisjonile esitatavad tingimused soovitud kõrgema vöö-arvu määramiseks. Hüppega gradueerimise korral peab komisjon oma otsuses olema üksmeelne.

Väljaspool klubi gradueerimiseks peab klubi liikmel olema klubi poolt vastav luba. Pikema aja jooksul välismaal harjutavad klubi liikmed gradueerivad vastavalt konkreetse maa kehtivatele nõuetele. Klubi aktsepteerib kõiki Euroopa Kendoliidu (EFK) ja Rahvusvahelise Kendoliidu (IKF) liikmesliitude poolt määratud vöö-tasemeid. Lahkarvamuste korral langetab otsuse klubi juhatus.

Registreerimine
ja tasud
Gradueerimisele lubatakse ainult eelnevalt registreerunud kandidaate. Registreerumisel tuleb maksta gradueerimistasu vastavalt kehtivatele määradele ja korrale. Gradueerimise ebaõnnestumisel gradueerimismaksu ei tagastata.
Tõend ja register Eduka gradueerimise korral väljastab klubi kandidaadile tõendi. Klubi peab vastavat registrit, kuhu märgitakse kõik klubi poolt korraldatud gradueerimistel väljastatud vöö-tasemed.
Klubivälised gradueerimised Väljaspool klubi sooritatud muude IKF-i liikmesorganisatsioonide poolt antud vöötasemed aktsepteeritakse klubi poolt vastavatena klubi enda vöötasemetele.
Muu Vajaduse korral otsustab käesoleva eeskirja rakendamise ja kohaldamisega seotud küsimused klubi juhatus. Gradueerimiseksami tulemuse suhtes on hindamiskomisjoni otsus siiski lõplik.

GRADUEERIMISTASEMED

6. kyu Suburi: jogeburi, nanameburi, shomen, kote, do, sayu-men, hajasuburi. Põhitehnikad: men, kote, do tobikomiashiga.Kirikaeshi. Varustus: treeningdress või gi ja hakama.

Aeg: 3 kuud treeningute algusest.

Kandidaadilt eeldatakse kendo põhiliikumiste piisavat valitsemist. Jalgade töös peab olema nähtav kandidaadi üritus kasutada õiget liikumist vastavalt sooritatavale tehnikale (suriashi, ayumiashi ja tobikomiashi). Löögid peavad olema sooritatud suurte tehnikatena, erinevad tehnikad peavad olema eristatavad ja äratuntavad. Korrektne väline vorm ei ole veel nõutav, olulisem on kandidaadi pürgimus tehnikate ühtsusele (ki-ken-tai) ning tahe harjutada ja õppida. Kandidaadi motodachi-na olemine ei tohi hindamist negatiivselt mõjutada.

5. kyu Kirikaeshi. Põhitehnikad: men, kote ja do tobikomiashiga, määratud uchikomi, milles võib sisalduda nidan– ja hiki-wazat.Varustus: gi ja hakama.

Aeg: 3 kuud viimasest gradueerimisest.

Kandidaadi soorituses peab olema parem rütm kui 6. kyu korral. Kiai peab olema ühtlasem ja hingamine kontrollitum. Kandidaadi liikumine peab olema ühtlasem. Kirikaeshit sooritades peab kandidaadil olema parem arusaamine harjutuse vormist (rüht ja vahemaa) kui 6. kyu korral. Tobikomiashi ja suriashi peavad olema juba selgelt eristatavad. Kandidaat peab demonstreerima head shinai kontrolli (te-no-uchi).

4. kyu Kirikaeshi, määratud uchikomi milles on nidan- ja hiki-waza-t ja uchikomi-geiko.Varustus: bogu.

Aeg: 3-6 kuud viimasest gradueerimisest.

Kandidaat peab oskama kanda bogut. Kandidaadi arusaamine vahemaast (ma-ai) peab soorituses nähtav olema. Rünnakud ja surve (seme) peavad leidma aset õigelt distantsilt, kandidaat peab suutma koordineerida oma liikumist vastase suhtes. Sooritustes peab olema nähtav zanshin-i üritus. Sooritused peavad algama ja lõppema korrektsekamae-ga. Kiai peab jätkuma peale lööki, kandidaat peab rünnaku järel olema kohe valmis uueks rünnakuks. Hiki-wazas ei eeldata veel tai-atari valdamist.

3. kyu Kirikaeshiuchikomi-geiko ja ji-geiko.Varustus: bogu.

Aeg: 3-6 kuud.

Kirikaeshi ja uchikomi-geiko sooritus peab olema sujuv, asjatuid hingamis- ja mõttepause ei tohi enam olla. Kandidaat peab suutma olla harjutustes motodachi-na ja harjutada ji-geikot. Kandidaat peab valdama tai-atarit ja suutma lüüa põhilööke ning nende seeriaid teravalt ja õigelt distantsilt.

2. kyu Kirikaeshikakari-geiko ja ji-geiko.Varustus: bogu.

Aeg: 3 -6 kuud.

Kandidaadi löögid peavad olema täpsed ja teravad. Paljas sihtmärgi tabamine ei ole piisav, kandidaat peab demonstreerima sooritavate harjutuste olemuse mõistmist. Kandidaati tuleb hinnata juba rohkem ji-geiko põhjal, kus kandidaat peab näitama head võitlustahet, sujuvat jalgade tööd ning tasakaalu.

1. kyu Kirikaeshiji-geiko ja kata 1-7.Varustus: bogu.

Aeg: 3-6 kuud.

Kandidaat peab olema valmis siirduma dan-tasemele. Ji-geikos peab kandidaat suutma lüüa ipponit, mõistma ja suutma sujuvalt kasutada ma-aid ja semet ning kasutada erinevaid tehnikaid. Kandidaat peab oskama kendo katat ilma suuremate eksimusteta.

Back to Top